Условия за ползване

Интернет страницата www.mjautobox.com е интернет магазин, чийто собственик е

М Джей Трейдинг ЕООД

 

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „М Джей Трейдинг“ ЕООД, гр. Варна ул. „Ген. Радко Димитриев“ бл. 41 вх.Б ап.7, ЕИК 205608001, представлявано от Мартин Атанасов Атанасов,

наричано по-долу за краткост ТЪРГОВЕЦ,

и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин „www.MJAutobox.com”, наричан по-долу ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

ІІ. ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на ТЪРГОВЕЦА: „М Джей Трейдинг“ ЕООД
 1. Седалище и адрес на управление: гр. Варна ул.“Ген. Радко Димитриев“ бл. 41 вх.Б ап.7
 1. Адрес за упражняване на дейността: гр. Варна бул. Вл. Варненчик 256, Varna Towers
 1. Данни за кореспонденция: гр Варна, Email: martony.m2000@gmail.com , тел: +359 884 760 160
 1. Вписване в публични регистри: ЕИК 205608001
 1. Надзорни органи:
 1. ) – Комисия за защита на личните данни /КЗЛД/

Адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15,тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

 1. ) – Комисия за защита на потребителите /КЗП/

Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

 1. ) – Помирителна комисия за платежни спорове /ПКПС/

Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3тел.: 02 / 933 05 77

факс: 02 / 988 42 18

Уеб сайт: www.abanksb.bg/pkps/

 

 1. ТЪРГОВЕЦЪТ спазва Етичния кодекс на на Българската асоциация за електронна търговия (БАЕТ) , достъпен на адрес https://www.MJAutobox.com/EtichenKodex_BAeC.pdf.

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

 

Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.MJAutobox.com, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

 1. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;

 1. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
 1. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.

 1. Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
 2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 3. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;

Чл. 4. ТЪРГОВЕЦЪТ доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на ТЪРГОВЕЦА, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.MJAutobox.com или друго средство за комуникация от разстояние.

 1. По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на о

 2. Ползвателите заплащат на ТЪРГОВЕЦА възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от ТЪРГОВЕЦА на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.

 3. ТЪРГОВЕЦЪТ доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от ТЪРГОВЕЦА на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

 4. Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 6. (1) Ползвателят и ТЪРГОВЕЦЪТ се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

 1. Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.

 1. Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на ТЪРГОВЕЦА.
 2. С попълване на данните си и натискане на бутоните „Да, приемам“ и „Регистрация“, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
 3. ТЪРГОВЕЦЪТ потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от ТЪРГОВЕЦА. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и ТЪРГОВЕЦА възникват договорни отношения.
 4. При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
 5. В случай че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай ТЪРГОВЕЦЪТ има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и ТЪРГОВЕЦА, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

 1. При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, ТЪРГОВЕЦЪТ изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от ТЪРГОВЕЦА на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

 2. Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от ТЪРГОВЕЦА на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

 1. ТЪРГОВЕЦЪТ информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.

 2. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

 3. ТЪРГОВЕЦЪТ може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

 

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО – ПРОДАЖБА

Чл. 9. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на ТЪРГОВЕЦА, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от ТЪРГОВЕЦА стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

 1. Договорът се сключва на български език.
 2. Договорът между ТЪРГОВЕЦА и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес https://www.mjautobox.com/terms-and-conditions-of-use/.
 3. Страна по договора с ТЪРГОВЕЦА е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при ТЪРГОВЕЦА.
 4. ТЪРГОВЕЦЪТ включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
 5. Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при ТЪРГОВЕЦА. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на ТЪРГОВЕЦА.
 6. За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, ТЪРГОВЕЦЪТ изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.
 7. Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
 8. ТЪРГОВЕЦЪТ доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 10. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с ТЪРГОВЕЦА по следната процедура:

 1. Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

 1. Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола;
 1. Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;
 1. Предоставяне на данни за извършване на доставката;
 1. Избор на способ и момент за плащане на цената.
 1. Потвърждение на поръчката;

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от ТЪРГОВЕЦА са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

 1. Цената на стоките с включени всички данъци се определя от ТЪРГОВЕЦА в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
 2. Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от ТЪРГОВЕЦА и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:
  • В профила на всяка една от стоките в сайта на ТЪРГОВЕЦА на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
  • При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;
 1. Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на ТЪРГОВЕЦА.
 2. Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на ТЪРГОВЕЦА на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН преди сключването на договора за покупко-продажба.
 3. ТЪРГОВЕЦЪТ задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
 1. ТЪРГОВЕЦЪТ посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

Чл. 13. (1) Потребителят се съгласява, че ТЪРГОВЕЦЪТ има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

 1. Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на ТЪРГОВЕЦА цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

Чл. 14. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на получаване на стоката.

 1. Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
  • за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които ТЪРГОВЕЦЪТ не е в състояние да контролира;

  • за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;
  • за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, включително за парфюмерийни и козметични продукти;

  • за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;
  • за доставка на вестници, списания и други периодични издания;
 1. Когато ТЪРГОВЕЦЪТ не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.

 2. В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, ТЪРГОВЕЦЪТ е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това ТЪРГОВЕЦА.

 1. Потребителят се задължава да съхранява получените от ТЪРГОВЕЦА стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

Чл. 15. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на ТЪРГОВЕЦА на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, освен ако стоките са поръчани в една доставка.

 1. В случай че потребителят и ТЪРГОВЕЦЪТ не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до ТЪРГОВЕЦА чрез сайта на ТЪРГОВЕЦА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

 2. Ако ТЪРГОВЕЦЪТ не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която ТЪРГОВЕЦЪТ е следвало да изпълни задължението си по договора.

 3. В случаите по ал. 3, ТЪРГОВЕЦЪТ има право да достави на потребителя стоки със същото качество и цена. ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.

 4. В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 4, разходите по връщането на стоките са за сметка на ТЪРГОВЕЦА.

Чл. 16. (1) ТЪРГОВЕЦЪТ предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.

 1. Потребителят и ТЪРГОВЕЦЪТ удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.
 2. Потребителят и ТЪРГОВЕЦЪТ се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 17. (1) ТЪРГОВЕЦЪТ доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.

 1. Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, ТЪРГОВЕЦЪТ доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца.

Чл. 18. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от ТЪРГОВЕЦА и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно ТЪРГОВЕЦА.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 19. (1) ТЪРГОВЕЦЪТ предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

 1. От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, ТЪРГОВЕЦЪТ ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

 2. ТЪРГОВЕЦЪТ приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес https://www.mjautobox.com/data-privacy-declaration/

Чл. 20. (1) Във всеки момент, ТЪРГОВЕЦЪТ има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

 1. В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, ТЪРГОВЕЦЪТ има право да приложи обявената „Процедура за изгубени или забравени имена и пароли“, достъпна на адрес https://www.mjautobox.com/my-account/lost-password/.

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 21. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от ТЪРГОВЕЦА, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, които имат регистрация.

 1. ТЪРГОВЕЦЪТ и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от ТЪРГОВЕЦА и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

 2. Ползвателят се съгласява, че всички изявления на ТЪРГОВЕЦА, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 22. ТЪРГОВЕЦЪТ публикува тези общи условия на адрес https://www.mjautobox.com/terms-and-conditions-of-use/,

заедно с всички допълнения и изменения в тях.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 23. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с ТЪРГОВЕЦА се прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

 • в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 24. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 25. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 26. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл. 27. Въпроси и жалби могат да се подават в онлайн формуляр на интернет страницата на

Комисията за защита на потребителите.

Адресът на електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове е: http://ec.europa.eu/odr

Чл. 28. При възникване на спор всеки потребител има правото да се обърне към органите за алтернативно решаване на спорове /АРС/.
Списък на органите, признати за органи за алтернативно решаване на спорове между потребители и търговци на територията на Република България.

Чл. 29. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 22.12.2018г.

XII. ПРИЛОЖЕНИЯ

Стандартен формуляр за упражняване право на отказ при online покупки

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До ………………………

/името на ТЪРГОВЕЦА/

……………………………………………………………………..

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

…………………………………………………. /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ………………….

Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/

………………………………………………………………………../Име на потребителя/

Гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/

………………. …………………………….

/Дата/ /Подпис на потребителя/

Close Количка
Close Любими
Close Recently Viewed
Close
Close
Каталог продукти