Гаранция и гаранционни условия

 

„М Джей Трейдинг“ ЕООД предлага на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ закупили от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН следните гаранционни срокове:

 

Продукт: Гаранция:
Напречни греди THULE 60 месеца
Напречни греди NORAUTO, FARAD, GV, GREEN VALLEY, HAKR 24 месеца
Автобоксове NEUMANN, NORTHLINE, JUNIOR, HAKR 36 месеца
Автобоксове NORAUTO, F.LLI MENABO, G3 24 месеца
Автобоксове THULE 60 месеца
Автобоксове за теглич TOWCAR/ARAGON 24 месеца
Багажници и авто аксесоари FARAD, GEV, PERUZZO 24 месеца
Багажници и авто аксесоари HAKR произведени от алуминий 36 месеца
Багажници и авто аксесоари HAKR произведени от стомана 24 месеца
Багажници и авто аксесоари THULE 60 месеца
Вериги за сняг THULE, RUD, VERIGA 24 месеца
Чанти, раници и калъфи THULE 24 месеца
Колички и аксесоари THULE 24 месеца

 

За да се възползвате от гаранцията сте длъжни да спазвате инструкциите за употреба / поддръжка, получени с продукта, и да не допускате промени или интервенции по продукта от какъвто и да е характер. Ако след анализа на дефекта предмет на рекламацията се установи, че това се дължи на неправилна употреба на продукта или неспазване на инструкциите за употреба, купувачът няма да може да се възползва от услугите на тази гаранционна карта. Срокът в настоящата гаранционна карта се въвежда допълнително и може да бъде различен от срока на законовата гаранция. Тази търговската гаранция се предоставя от М Джей Трейдинг ЕООД, ЕИК 205608001, с адрес гр. Варна, ул.“Ген. Радко Димитриев“ 41, допълва, но не замества правата Ви по Закона за защита на потребителите (моля вижте по-долу детайлна информация за тях). Рекламациите се предявяват в сервизните центрове, имената и адресите на които ще получите в мястото на покупка на изделието или в търговския обект, от който е закупен продукта, като следва да представите правилно попълнена, подписана и подпечатана гаранционна карта и фискален бон, разписка за наложен платеж или фактура. Може да се обръщате към сервизните центрове и по въпроси свързани с експлоатацията и обслужването на закупеното изделие.Търговската гаранция важи за територията на Република България, като за начало на гаранционния срок се счита датата на покупката на изделието от потребител.

 
За да сте сигурни, че вашата разширена гаранция на Thule е валидна, моля регистрирайте своя продукт при нас в рамките на две години след покупката.


УСЛОВИЯ ЗА ТЪРГОВСКАТА ГАРАНЦИЯ
Гаранцията покрива фабрични дефекти на продукта, които влошават външния му вид или пречат на нормалното му функциониране. Тази гаранция не покрива транспортни разходи и рискове, свързани с транспортирането на Вашия продукт към Търговеца. Гаранционният ремонт може да бъде изпълнен във Вашия дом или в сервизна работилница по усмотрение и преценка на сервизният работник в съответствие с условията на гаранцията. В случай, че изделието не може да бъде ремонтирано, което се удостоверява от оторизиран сервиз, имате право същото да бъде заменено от магазина, от който сте го закупили. Потребителят губи права по Гаранцията, ако претенцията за несъответствие не е направена в срок от 2 месеца от установяването на същото.
Гаранцията не се прилага за драскотини и изхабяване на повърхността на продукта. Забранено е ползването на абразивни почистващи препарати и такива със съдържание на амоняк, хлор, ацетон, разтворители, киселини и абразивни почистващи препарати. При почистване на изделието да се използват само препарати, предназначени за целта!
Гаранцията не покрива фабрични дефекти по външния вид на изделието, които са могли да бъдат установени преди монтажа му. Гаранцията не важи в случай на повреди дължащи се на:
• Възникнали по време на транспорт след закупуването, в резултат на неправилно манипулиране или небрежно отношение преди монтаж;
• Неправилен монтаж, експлоатация и поддръжка; Инсталирането трябва да бъде извършено по начините, описани в инструкцията за монтаж на изделието. Търговецът се освобождава от всякаква отговорност, касаеща евентуални щети на лица, животни и имущество, преки или косвени произхождащи от неспазването на напътствията описани в специалното ръководство за инсталиране, употреба и поддръжка.
• Използване на окомплектоващи части, които не са доставени от „М Джей Трейдинг” ЕООД или такива, неотговарящи на стандартните изисквания;
• Неквалифициран ремонт, в това число и от неупълномощени лица;
• Предшестващ ремонт не описан в съответния раздел на настоящата Гаранционна карта;
• Неизправности, причинени от произшествия в резултат на ПТП или причинени от външни фактори (дъжд, прекомерна влага, корозивна среда и др.);
Гаранцията на детайли и/или компоненти подменени по време на гаранционния срок, продължава до изтичане на гаранционния срок на компонента/изделието.

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ И ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА
1. Проверявайте редовно и преди употреба, дали аксесоарите са добре монтирани, напречните греди са здраво закрепени към покрива на автомобила, аксесоарите с ключалки са заключени и ключът е изваден от ключалките.
2. Неправилния монтаж или заключване на елементите и предметите транспортирани на напречните греди, както и неправилното сглобяване на багажниците и напречните греди, могат да доведат до тяхното отделяне по време на пътуването и да причинят сериозни злополуки.
3. Моля, обърнете внимание, че поведението на автомобила ще се промени поради промени в обема и теглото (увеличена чувствителност на страничните ветрове, завиване, спирачен път).
4. Напълно забранено е да се поставя багаж от всякакъв вид извън багажника или автобокса.
5. Общото тегло на напречните греди, багажа и другите аксесоари (кутии за багаж, вело багажници, скари и др.) не трябва да надвишава максимално допустимото теглото на покрива на автомобила, както е посочено в техническите спецификации.
6. В случай на монтиране на вело багажници или други багажници на теглич за теглене, максималният вертикален товар, поддържан от теглича, трябва да бъде проверен от клиента. Също така топката на теглича в този случай не трябва да се смазва.
7. ВАЖНО!!! ДОПУСТИМОТО МАКСИМАЛНО НАТОВАРВАНЕ ТРЯБВА ДА СЕ РАЗГЛЕЖДА ВИНАГИ КАТО ОБЩО ТЕГЛО – ТОВА НА ТОВАРА ПЛЮС ТЕГЛОТО НА ВСИЧКИ СЪПЪТСТВАЩИ КОМПОНЕНТИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ!
8. Скоростта трябва да е съобразно законовите разпоредби. Ако няма ограничения на скоростта, максималната скорост е 130 км / ч. При транспортиране на всякакъв вид багаж, скоростта на превозното средство трябва да бъде съпоставена с пътните условия, условията на движение, атмосферните условия и др.
9. Напречните греди и всички аксесоари трябва да се почистват и поддържат внимателно, особено през зимата.
10. Препоръчва се след всяка употреба да се демонтират, почистват и защитават от ръжда.
11. За кутии използвайте само вода и течен перилен препарат без алкохол, белина, амониеви добавки или други вещества, които могат да повредят повърхността на кутията. Не използвайте каквито и да са универсални почистващи спрейове за почистване на кутията.
– Ключалките трябва да се почистват със специален спрей за ключалки.
– Винаги проверявайте преди употреба, дали кутията се заключва и отключва правилно във всички точки на затваряне!
12. Когато използвате автомобилни аксесоари за транспорт, имайте предвид следното:
– промените в габарита на автомобила (в зависимост от размера на аксесоарите);
– Внимание към входовете на паркинги, гаражи, мостове и др.;
– Вятърът може да генерира допълнителен шум;
– Ако миете колата в автоматична автомивка, задължително е да се свалят автобоксове, багажници, аксесоари и напречни греди;
– За икономия на гориво, отстранете аксесоарите и гредите, когато не се използват;
– За вашата безопасност използвайте само тествани греди и аксесоари в съответствие с характеристиките на вашия автомобил;
– При липса на инструкции за монтаж, моля обърнете се към прекия ви продавач.
13. Инструкциите за употреба на аксесоарите и гредите трябва да се съхраняват заедно с ръководството за експлоатация на превозното средство .
14. Използването на компоненти и аксесоари, различни от оригиналните, ще доведе до загуба на гаранция.
15. Не отговаряме за причинени щети, причинени от неспазване на тези инструкции, или от използването на неоригинални резервни части.

 

ЗАКОНОВА ГАРАНЦИЯ
Гаранция по Закона за защита на потребителите на Република България (ЗЗП): Независимо от настоящата търговска гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на закупената стока с договора за продажба и настоящата търговската гаранция не оказва влияние върху правата Ви като потребители, произтичащи от чл.112 -115 от ЗЗП.:
Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.
Чл. 113. (1) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
(2) (Предишна ал. 1 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
(3) (Предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности: 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; 2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1. Горепосочените права на потребителите по чл.112-115 от ЗЗП за съобразени с редакцията на ЗЗП към ДВ бр.61/2014, като в случай на тяхното изменение, същото ще има предимство пред посоченото в гаранцията.

 

Образец на оригинална гаранционна карта:

Образец на гаранционна карта MJAutobox
Close Количка
Close Любими
Close Recently Viewed
Close
Close
Каталог продукти